Výtvarný

Vážení rodiče, pokládám za moji povinnost Vás informovat o tom, že i v letošním školním roce bude výtvarný obor pracovat v provizorních podmínkách v učebně Gymnázia Oty Pavla, kde nebude možné využívat keramickou pec.

Věřím, že i tak budou mít možnost Vaše děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve výtvarném oboru a také Vás chci ubezpečit, že vedení školy dělá vše pro to, aby se tento neuspokojivý stav v co nejkratší možné době změnil.

 

Pavel Motlík

ředitel ZUŠ Kl. Slavického


Výtvarný obor nabízí žákům možnost rozvíjet schopnost používání výtvarného jazyka coby nástroje uměleckého vyjádření a komunikace. V hodinách výtvarného oboru se žáci seznámí s tradičními i moderními výtvarnými prostředky a technikami, které pak na základě námětů ze „světa kolem nás i v nás“ uplatňují. Cílem studia je přivést mladého výtvarníka k jeho osobitému způsobu vyjádření, seznámit jej se základy umělecké kultury, představit mu paletu výtvarných prostředků, jak prvků výtvarného jazyka, tak výtvarných technik a vést jej na cestě k samostatnému používání těchto prostředků a případnému vlastnímu hledání umělecké inspirace a nových možností.

Žáci v hodinách výtvarného oboru rozvíjí a obohacují svou obrazotvornost a to jak ve vlastní tvorbě, tak při konzultacích nad díly spolužáků, či při návštěvách výstav a jiných kulturních akcí. Učí se pracovat s emocemi i ratiem, samostatně i ve skupinách. S pomocí učitele pěstují otevřenost, myšlení a chápání sama sebe i druhých.

V rámci výtvarného oboru jsou na ZUŠ Klementa Slavického vyučovány dva předměty, které jsou však neoddělitelné a jsou takříkajíc „spojenými nádobami“, obě jsou doplňovány z jednoho zdroje a pokud možno souměrně. Uvedenými předměty jsou výtvarná tvorba a reflexe výtvarného umění.

V předmětu „Výtvarná tvorba“ se žáci na základě zajímavých námětů učí výtvarnému vyjadřování za pomoci osvojovaných prvků výtvarného jazyka a základních výtvarných technik.

Předmět „Reflexe VU“ je přidružený, bez vypsaného počtu hodin. Jeho prvky jsou uplatňovány v každé lekci a také při návštěvách kulturních akcí, výstav apod. Cílem předmětu „reflexe VU“ je otevřít dětskou hlavu k přemýšlení nad výtvarnými díly, k diskuzi nad svou vlastní tvorbou, stejně jako nad tvorbou spolužáků či významných umělců.

.........................................................................

Vyučujícím je Mgr. Tomáš Šmilauer.

W. Strehle: "Umění oslovuje každého, kdo má schopnost je přijmout."